BerryTech 2022. Technologia i nawożenie

Tegoroczne spotkanie w Ramach projektu BerryTech2022 obfitowało w interesujące dyskusje technologiczne. Motywem przewodnim tych dyskusji były dynamiczne zmiany realiów rynkowych oraz towarzyszące im wyzwania.  Poniżej krótka relacja z dyskusji na temat innowacji w technologiach uprawy oraz nawożeniu.

Dyskusje o technologii uprawy malin rozpoczął Konrad Kozakiewicz z firmy Haygrove, będący jednocześnie doświadczonym plantatorem maliny i truskawki. Uczestnicy dyskusji zgodnie stwierdzili, iż obecnie plantatorzy rozumieją konieczność przeniesienia upraw deserowych gatunków jagodowych do wysokich tuneli foliowych. Wymiana zdań, która rozgorzała podczas warsztatów dotyczyła wyboru rodzaju konstrukcji (tunele solowe lub zblokowane) oraz doboru parametrów folii (transparentna lub mleczna).  Podsumowaniem wystąpienia była dyskusja na temat kosztów materiałów, które po drastycznych wzrostach z początków roku obecnie niemal powróciły do pierwotnych poziomów.

Nawiązując do upraw bezglebowych Sylwia Gabrysz z firmy Carbohort omówiła zalety uprawy w podłożach na bazie węgla brunatnego. Podłoża na bazie węgla brunatnego, zarówno samoistne jak i w mieszance z  włóknem kokosowym, charakteryzują się zdecydowanie większą trwałością, w porównaniu do tradycyjnego podłoża kokosowego. Zdaniem prelegentki stabilna struktura tego podłoża pozwala na prowadzenie upraw nawet 3-4 sezony. Ze względu na specyficzną strukturę i rodzaj materiału uprawa w podłożach Carbomat wymaga nieco zmodyfikowanego podejścia do składu pożywki i techniki jej aplikacji.

Sylwia Gabrysz (Carbohort) wyjaśnia plantatorom niuansy stosowania podłoża Carbomat(1)
Sylwia Gabrysz (Carbohort) wyjaśnia plantatorom niuanse stosowania podłoża Carbomat(1)

Swoistym uzupełnieniem dyskusji o niuansach technologicznych było wystąpienie Janusza Wysowskiego z firmy Haifa, który omówił modyfikacje fertygacji stosowanej od bieżącego sezonu w projekcie BerryTech 2022. Na uwagę plantatorów zasługuje saletra wapniowa Haifa Cal Prime, zawierająca 17% azotu (N) i aż 33% wapnia (CaO). Nawóz ten nie zawiera w ogóle formy mocznikowej azotu, a podwyższona zawartość wapnia jest szczególnie cenna w prawidłowym bilansowaniu pożywki. Kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem dedykowanym do upraw bezglebowych jest saletra potasowa o zminimalizowanej zawartości kationów sodu (Multi-K Reci). Sód jest pierwiastkiem wyjątkowo toksycznym dla włośników korzeniowych a jego obecność jako pierwiastka balastowego w nawozach przeznaczonych do fertygacji jest niepożądana. Saletra potasowa Multi-K Reci, o obniżonej do minimum zawartości sodu, jest idealnym rozwiązaniem do bilansowania pożywki w rejonach o wysokiej zawartości tego pierwiastka w wodach gruntowych  głębinowych. W tegorocznym schemacie nawożenia malin uprawianych w podłożu kokosowym po raz pierwszy porównano efektywność plonotwórczą i ekonomiczną przygotowania pożywki na bazie nawozów wieloskładnikowych Poly Feed 18-18-18 oraz Poly Feed 9-10-38. Zastosowane schematy nawożenia okazały się wyjątkowo efektywne, szczególnie pod kątem ilości oraz wielkości owoców, o czym uczestnicy warsztatów mogli się przekonać porównując poszczególne obiekty tunelowe.

W części poświęconej technologii gruntowej uprawy truskawki i maliny dużo miejsca poświęcono problemowi zapobiegania i eliminacji zmęczenia gleby. O konieczności częstszego wykonywania analizy mikrobiologicznej gleby i sadzonych roślin mówił Michał Dworniczak z laboratorium Nexbio. Prelegent poruszył również konieczność kontroli jakości mikrobiomu glebowego na plantacjach, po zastosowaniu rozwiązań eliminujących agrofagi glebowe z użyciem różnych preparatów (Basamid 95 GR, Nemasol 510 SL, Perlka). W trakcie tej części warsztatów dużo miejsca poświęcono również technologii zwalczania szkodników glebowych: opuchlaków, pędraków i drutowców. W ostatnich latasz szkodniki te na niektórych plantacjach wyrządzają prawdziwe spustoszenia. Jednym z najskuteczniejszych rozwiązań eliminacji tych agrofagów jest zastosowane preparatu Metecide w dawce 5-10 kg na ha. Preparat ten zawiera grzyby entomopatogeniczne Beauveria bassiana i Metarhizium, których zadaniem jest zasiedlenie ryzosfery i eliminacja obecnych w niej szkodników glebowych. Jako, że jest to produkt biologiczny oparty na żywych organizmach najważniejszym aspektem uzyskania optymalnej efektywności jest technologia jego aplikacji. Metacide najlepiej jest stosować wczesną jesienią (początek września) gdy wilgotności i temperatury gleby sprzyjają rozwojowi introdukowanych entomofagów. Najgorszym z rozwiązań jest czekanie z zabiegami do wiosny – podkreślał Zbigniew Jarosz (Doradca Jagodowy) omawiający szczegółowo technologię eliminacji szkodników glebowych.

Michał Dworniczak (Nexbio) podczas dyskusji z plantatorami na temat metodyki badań mikrobiologicznych gleby i roślin

O niuansach jesiennego nawożenia gruntowych plantacji truskawki dyskutowali Jarosław Barszczewski (Calfert) oraz Zbigniew Jarosz (Doradca Jagodowy). Pomimo różnic w strategiach nawożenia obaj prelegenci zgodzili się, iż o wielkości i jakości przyszłorocznych plonów decydują zabiegi wykonane na plantacji w okresie inicjacji pąków kwiatowych. W naszych szerokościach geograficznych okres ten rozpoczyna się w przybliżeniu po 25 sierpnia.

Jarosław Barszczewski (Calfert) podczas dyskusji nad jesiennymi schematami nawożenia

Nowości odmianowe w uprawie malin omówił szeroko Adam Borzęcki (Boryna), który podjął również ciekawą dyskusję dotyczącą obecnych niuansów handlu owocami deserowymi na rynkach krajowych i Europejskich. Aktualne trendy w doborze odmian truskawki przedstawiły Izabela Witczak oraz Aleksandra Szulborska (Boryna Plant). W dyskusji oprócz swoistych standardów (odmiany Alba, Rumba, Flair, Asia) szeroko omówiono nowości odmianowe (odmiany Twist, Glorielle, Talia).

Iza Witczak oraz Aleksandra Szulborska z Boryna Plant omówiły aktualne stnadardy i nowości odmianowe truskawkki
Iza Witczak oraz Aleksandra Szulborska z Boryna Plant omówiły aktualne standardy i nowości odmianowe truskawki

Pozostałe aspekty technologiczne poruszane podczas BerryTech2022 zostaną omówione w kolejnych publikacjach.

Michael Peruzzi z Włoch wziął udział w dyskusji nad systemami uprawy malin w podłożach i w gruncie rodzimym

Zespół Doradcy Jagodowego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here