Skutki wprowadzenia lipcowych uproszczeń w zatrudnianiu cudzoziemców

28 czerwca 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podpisała oczekiwane przez pracodawców rozporządzenie, zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców. Akt ten wszedł w życie z dniem 1 lipca 2018 r. (został ogłoszony w Dzienniku Ustaw poz. 1264).

Samo uproszczenie procedury polega na tym, że w przypadku zawodów ujętych w wykazie wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności przedstawienia informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. Mimo, że rozporządzenie weszło w życie 1 lipca br., nowe przepisy będą miały zastosowanie także do wcześniej wszczętych i jeszcze niezakończonych postępowań prowadzonych przez wojewodów w sprawach wniosków o wydanie zezwolenia na pracę obcokrajowca.
Zmiana rozporządzenia upraszcza procedurę wydawania zezwoleń na pracę w przypadkach podejmowania prac w zawodach określonych w załączniku do rozporządzenia. Wykaz zawodów obejmuje 289 różnych profesji (283 zawody ujęte w 32 grupach elementarnych i 6 pojedynczych zawodów). 
Utworzenie wykazu „centralnego”, dla całego kraju, poszerza możliwości zastosowania prostszej procedury wydawania zezwoleń na pracę i uzupełnia dotychczas istniejące rozwiązania. W wykazie znalazły się zawody kluczowe z punktu widzenia całości gospodarki, w których obserwuje się brak rąk do pracy. 
Co oznacza przyjęcie nowych rozwiązań:
• dla pracodawców – skrócenie czasu potrzebnego na pozyskanie cudzoziemca do wykonywania pracy we wskazanych zawodach o 14 lub 21 dni przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę;
•  dla wojewodów – odciążenie od konieczności prowadzenia w toku postępowań działań wyjaśniających w zakresie braku lub niespójności informacji starosty;
•  dla starostów i powiatowych urzędów pracy – zmniejszenie obciążenia zadaniami w zakresie wydawania informacji starosty i możliwość wykorzystania kadr do innych zadań związanych z  dopuszczeniem cudzoziemców do rynku pracy;
•  dla cudzoziemców – krótszy czas oczekiwania na rozpoczęcie pracy przez cudzoziemca.
Oczekiwania pracodawców – zwłaszcza w sektorze rolno – spożywczym szły w nieco innym kierunku. Analiza rynku wskazuje, że największe potrzeby, w dalszym ciągu dotyczą zatrudniania pracowników niewykwalifikowanych do prac prostych i pomocniczych, np. właśnie w szeroko rozumianym sektorze rolniczym, gastronomii, hotelarstwie, spedycji i usługach magazynowych, gdzie krótkie przeszkolenie stanowiskowe pozwala na szybkie wdrożenie kandydatów do efektywnej pracy.  Ułatwienia dotyczą osób z kwalifikacjami deficytowymi na naszym rynku pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here