Będzie łatwiej wybudować chłodnię

  redakcja „Hasło Ogrodnicze”

  W styczniu 2015 r. trwały prace w komisjach dotyczące rządowego projektu ustawy przedłożonego przez ministra infrastruktury i rozwoju o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2710, projekt po pierwszym czytaniu w Sejmie). Zgodnie z nowym projektem rozszerzony zostanie spis obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia. Być może taka nowelizacja ułatwi budowanie obiektów magazynowych takich jak chłodnie czy budynki składowe.

  Moim zdaniem projekt nowelizacji (z 22 lipca 2014 r.) ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.; dalej: Prawo budowlane) w małym stopniu skróci czas oczekiwania na kolejne etapy procesu budowlanego. Oczywiście, nowelizacja wychodzi niejako naprzeciw oczekiwaniom budujących obiekty magazynowe, którzy wskazują m.in. na to, że proces ten charakteryzuje się zbyt dużą liczbą rozbudowanych procedur, a ponadto jest nadmiernie czasochłonny. Zamierzone zmiany przepisów dają możliwość zastąpienia pozwolenia na użytkowanie zgłoszeniem (jest to, niestety tylko, zmiana nazewnictwa). Oczekuje się, że rozwiązanie to ma skrócić czas od zakończenia budowy do przystąpienia do użytkowania obiektu. Obecnie rozpoczęcie użytkowania obiektów magazynowych wymaga decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Symbolicznym odzwierciedleniem jakości regulacji jest miejsce Polski w rankingu Doing Business prowadzonym przez Bank Światowy. W raporcie Doing Business 2013 Polska zajmuje 161. miejsce na 185 badanych państw w kategorii „Pozwolenie na budowę” (ogólny wynik Polski w tym raporcie, uwzględniający wszystkie badane kategorie, to 55. miejsce na 185 państw). Zgodnie z zasadą ogólną roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, którą uzyskuje się w postępowaniu administracyjnym regulowanym przepisami ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego). Od tej zasady przewidziano wiele wyjątków. Wśród robót budowlanych objętych zwolnieniem z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę rozróżnia się roboty wymagające zgłoszenia (art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 29a Prawa budowlanego). Projektowana nowelizacja ogranicza katalog obiektów budowlanych, wobec których przystąpienie do użytkowania wymaga decyzji administracyjnej (pozwolenia na użytkowanie). Łagodniejszy reżim prawny (milcząca zgoda udzielana w reakcji na zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych) dotyczyć będzie m.in. obiektów magazynowych, takich jak budynki składowe, chłodnie i wiaty. Gdy projekt budowlany dotyczący tych obiektów wymagał będzie uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych, zachowany zostanie obowiązek zajęcia stanowiska przez odpowiednie organy przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. Katalogi obiektów, których projekty budowlane podlegają tym czynnościom, określają przepisy szczególne (projektowane zmiany w art. 56–57 Prawa budowlanego).

  Art. 56 ust. 1a Prawa budowlanego (dodany proponowaną nowelizacją)„1a. Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych”.

  Art. 57 Prawa budowlanego zgodnie z nowelizacją:

  • ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzyma brzmienie: „a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami”
  • ust. 3 otrzyma brzmienie: „3. Inwestor jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 1, albo do zawiadomienia, w przypadku o którym mowa w art. 56 ust. 1a, oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56”.

  Skrócony zostanie czas oczekiwania na tzw. milczącą zgodę na użytkowanie (brak sprzeciwu administracji)

  • z 21 do 14 dni – w przypadku obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia. Jednocześnie do obliczenia dnia wniesienia sprzeciwu zastosowanie znajdą przepisy dotyczące sprzeciwu od zgłoszenia (projektowane zmiany w art. 54 Prawa budowlanego).

  Art. 54 ust. 4 Prawa budowlanego (dodany nowelizacją) brzmi:

  • „Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, mogą być przeniesione na rzecz innej osoby w drodze decyzji. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio”. Ma być to mała i szybka nowelizacja. Przewiduje się, że zmiana do ustawy wejdzie w życie w I kwartale 2015 r., 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Ustaw, czyli krótkie vacatio legis. Zatem do spraw wszczętych zastosowanie będą pewnie miały dotychczasowe przepisy.

   

  fot. A. Łukawska