Dopłaty a zaleganie wody

  Kolejny rok będziemy składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich. Zachęcam, aby dokładnie przeanalizować możliwości, na których podstawie możemy uzyskać dofinansowanie gospodarstwa i produkcji.

  Terminy składania wniosków

  Wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich można w tym roku składać od 15 marca do 15 maja.

  Po poprzednim trudnym roku, w efekcie zalania wielu pól uprawnych i zniszczenia upraw producenci, których dotknął kataklizm otrzymali dopłaty bezpośrednie w pełnej wysokości, adekwatnie do zadeklarowanych upraw.

  Na stronie internetowej ARiMR oraz w jej siedzibach można uzyskać informację o tym, że właściciele gospodarstw, w których wystąpią nadzwyczajne okoliczności lub przypadki działania siły wyższej (są one określone w przepisach wspólnotowych, a obejmują: śmierć rolnika, długookresową jego niezdolność do pracy, poważną klęskę dotykającą grunty rolne gospodarstwa, wypadek powodujący zniszczenie w gospodarstwie budynków dla zwierząt gospodarskich oraz epidemię dotykającą części lub cały inwentarz), a którzy złożą wnioski o przyznanie płatności na rok 2011 w okresie od 17 maja do 10 czerwca, nie będą mieli obniżanych kwot płatności (naliczanych sankcji) z tytułu złożenia wniosku po terminie podstawowym. (15.03-15.05). Okres od 17 maja do 10 czerwca to czas, w którym na pewno będzie wiadomo, czy na danej powierzchni rolnej możliwe będzie prowadzenie uprawy, czy należy wyłączyć ją z dopłat bezpośrednich. Aby można było z tego przywileju skorzystać, należy o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności lub wystąpieniu siły wyższej poinformować pisemnie kierownika biura powiatowego ARiMR w terminie do 10 dni roboczych od daty ustania tych okoliczności oraz obowiązkowo dołączyć dowody potwierdzające ich wystąpienie. Od 2011 r. jako dowód potwierdzający dopuszczone są wszelkie dokumenty, które przyczynią się do wyjaśnienia sprawy, a nie są sprzeczne z prawem. Uznanie przypadku działania siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności będzie następowało w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego ARiMR w sprawie przyznania płatności. Po szczegółowe informacje dotyczące indywidualnych przypadków należy udać się do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania jednostki powiatowej ARiMR.

  Problem z zaleganiem wody

  Zimą i na przedwiośniu na wielu polach zalegała woda w zagłębieniach terenu. (fot.). Zgodnie z opracowaniami naukowymi poziom wód gruntowych podniósł się w Polsce o 1 m i stąd te problemy.

  Jak wypełnić wniosek o przyznanie dopłat obszarowych za rok 2011, gdy na polach zalega woda?

  Odpowiedź ARiMR jest jednoznaczna, a przepisy w tej kwestii są niestety nieubłagane. Jeżeli w czasie składnia wniosku o dopłaty bezpośrednie na polach nie jest prowadzona uprawa i zalega na niej woda, działki takie nie są traktowane jako użytkowane rolniczo i dopłaty bezpośrednie do nich nie przysługują, zatem nie należy ich zgłaszać do dopłat bezpośrednich.

  W przypadku upraw sadowniczych, jeżeli nie będą one prowadzone, a będzie zamiast nich czarny ugór, to i tak przysługuje tylko JPO.