Konferencja „Praktycznie o truskawkach…” w okolicach Czerwińska nad Wisłą

Rozmowy plantatorów na stoiskach firmowych

Druga konferencja z cyklu „Praktycznie o truskawkach … i nie tylko” odbyła się 5 marca w Strachowie (rejon Czerwińska nad Wisłą) czyli w „sercu polskiej truskawki”. Wydarzenie to  było zorganizowane przez Doradcę Jagodowego we współpracy z Partnerami Głównymi – firmami Boryna i Osadkowski oraz przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.  Patronem Medialnym wydarzenia był portal Sad24.pl.

Wydarzenie zgromadziło ponad 220 uczestników z całej Polski, jak również Litwy i Ukrainy. Celem konferencji było przybliżenie plantatorom najważniejszych problemów z jakimi będą musieli się zmierzyć w bieżącym sezonie wegetacyjnym. Zakres tematyczny wykładów, koncentrujący się na agrotechnice truskawki, niejednokrotnie obejmował i pozostałe gatunki jagodowe popularne w tym rejonie (malina, porzeczka, borówka wysoka). Konferencji towarzyszyły stoiska firmowe 21 partnerów, których produkty tworzą spójną technologię jagodową

Po krótkim wstępie organizatorów sesję merytorycznych wykładów agrotechnicznych otworzył zaproszony przez firmę Cosmocel wykładowca z Włoch – Dario Bittoni, którego prelekcja dotyczyła optymalizacji warunków rozwoju systemu korzeniowego ze szczególnym naciskiem na strukturę włośnikową, najważniejszą w pobieraniu wody i składników pokarmowych. Oprócz praktycznych zagadnień związanych z funkcjonowaniem i dysfunkcjami systemu korzeniowego prelegent zaprezentował najnowsze wyniki badań z preparatami wspomagającymi funkcjonowanie ryzosfery (m.in. preparatu Rootex).

Dario Bittoni i Paweł Kloc Cosmocel omawiają zagadnienia prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego
Dario Bittoni i Paweł Kloc – Cosmocel. Omawiają zagadnienia prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego

 

Ogromnym zainteresowaniem słuchaczy cieszył się wykład Jarosława Barszczewskiego z firmy Calfert, który przedstawił praktyczne spojrzenie na łączenie nawożenia posypowego z fertygacją. Ten doświadczony specjalista, od kilkudziesięciu lat zajmujący się doradztwem agrotechnicznym w uprawach jagodowych, zwrócił uwagę na rosnące lawinowo koszty upraw wymuszające rozważne gospodarowanie nawozami. Zdaniem prelegenta precyzyjna fertygacja odpowiednio dobranymi składnikami jest w stanie obniżyć całościowe koszty żywienia roślin, bez ryzyka spadku ich potencjału plonotwórczego.

Jarosław Barszczewski z firmy Calfert omówił niuanse prowadzenia fertygacji
Jarosław Barszczewski z firmy Calfert omówił niuanse prowadzenia fertygacji

O skutecznych rozwiązaniach chemicznych i biologicznych w ochronie gatunków jagodowych mówił Paweł Jesiotr z firmy Certis Belchim. Prelegent oprócz znanych i cenionych rozwiązań chemicznych, jakimi są Kenja 400 SC oraz Milbecknock 10EC, omówił również nowe rozwiązania bez pozostałości znajdujące się w portfolio firmy, między innymi biologiczny herbicyd Beloukha 680 EC oraz preparat do ograniczania szarej pleśni Amylo-X zawierający bakterie Bacillus amyloliquefaciens.

Paweł Jesiotr z firmy Certis Belchim omówił zarówno chemiczne jak i bezpozostałościowe elementy technologii ochrony gatunków jagodowych

Na konieczność zachowania bioróżnorodności w glebie zwracał uwagę Przemysław Kowalewski z firmy Ceres. Prelegent omówił serię preparatów mikrobiologicznych (m.in. Klozer i Bas) podkreślając, iż jest to przyszłość w ochronie ryzosfery prze patogenami i szkodnikami glebowymi.

Przemysław Kowalewski z firmy Ceres omówił serię preparatów mikrobiologicznych

Podobnie jak na konferencji we Wrocławiu ogromnym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje Izy Witczak z firmy Boryna oraz specjalisty z Niderlandów – Remko Riemslang z firmy Van Alphen. Prelegenci przybliżyli zarówno już znane i cenione przez plantatorów odmiany truskawki (np. `Verdi`, `Twist`) jak również nowości odmianowe wprowadzane w tym roku do uprawy (Marieka, Glorielle, Serafine). Jako, że prezentacja testów odmianowych przygotowana przez gościa z Niderlandów była bardzo obszerna wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali mailowo specjalny bonus w postaci najważniejszych danych o omawianych odmianach.

Izabela Witczak- firma Boryna Plant oraz Remko Riemslang z firmy Van Alphen omówili dobrze znane oraz nowe odmiany truskawki

Skuteczne rozwiązania chemiczne w ochronie truskawki przybliżyła uczestnikom spotkania dr Katarzyna Pruska z firmy Syngenta. Prelegentka omówiła niuanse efektywnego stosowania w ochronie znanych i cenionych przez plantatorów truskawki rozwiązań jakim są bez wątpienia Switch 62,5 WG, Scorpion 325 SC, Affirm 095 SG oraz Topas 100 EC.

Katarzyna Pruska z firmy Syngenta przybliżyła uczestnikom spotkania skuteczne rozwiązania chemiczne w ochronie truskawki

Marek Jackowski z firmy FMC przedstawił najnowsze badania i obserwacje dotyczące efektywności preparatu Verimark 200 SC. Omawiany preparat, którego substancją aktywną jest cyazypyr, jest jedynym dotychczas insektycydem dedykowanym do aplikacji wraz z nawadnianiem lub fertygacji. Na obecną chwilę preparat ten posiada rejestrację w truskawce do eliminacji kwieciaka. Z obserwacji polowych wynika jednak, iż preparat ten może również wykazywać efektywność w ograniczaniu presji szkodników glebowych (np. opuchlaków) oraz innych szkodników części nadziemnych (np. wciornastków). Prelegent podkreślał, iż udowodnienie tych efektywności w doświadczeniach ścisłych będzie podstawą do wystąpienia z wnioskiem o rozszerzenie etykiety rejestracyjnej preparatu.

Marek Jackowski z firmy FMC zaprezentował najnowsze badania i obserwacje na temat skuteczności preparatu Verimrk 200 SC

Tematykę eliminacji szkodników glebowych podjął Szymon Jabłoński z firmy Symbioz, prezentując wyniki doświadczeń nad aplikacją preparatu Metacide. Omawiany preparat jest oparty na grzybach entomopatogenicznych z rodzaju Beauveria bossiana oraz Metarhizium, które po zasiedleniu ryzosfery mają zdolność infekowania i unicestwiania szkodników glebowych gatunków jagodowych (pędraków, opuchlaków, drutowców). Prelegent prezentował wyniki licznych doświadczeń wspomagających efektywność biobójczą preparatu, w tym łączenie z preparatami aminokwasowymi.

Szymon Jabłóński z firmy Symbioz podczas wykładu na temat biologicznych rozwiązań w ochronie truskawki

Sylwia Gabrysz z firmy Carbohort podjęła trudny i zarazem bardzo ważny temat niwelacji zmęczenia gleby w uprawach jagodowych. Problem ten narasta rokrocznie ze szczególnym nasileniem w rejonach intensywnych upraw jagodowych, ograniczając potencjał plonotwórczy upraw. Plantatorzy najczęściej nie są świadomi zagrożenia jakie niesie ze sobą zmęczenie stanowiska, a wszystkie niepowodzenia  w uprawie składają na karb warunków pogodowych. Prelegentka omówiła wpływ kwasów humusowych oraz dodatku węgla brunatnego na poprawę  parametrów gleby.

Sylwia Gabrysz – Carbohort

Do tematu fertygacji powrócił w swojej prelekcji Janusz Wysowski z firmy Haifa, odnosząc się do problematyki wyboru nawozów mono- i wieloskładnikowych. Prelegent przedstawił aspekty techniczne, praktyczne i ekonomiczne decydujące o wyborze nawozów podkreślając jednocześnie, iż niekiedy pragmatyzm i wygoda przygotowania pożywki może przeważyć nad chęcią obniżenia kosztów. Wykładowca przedstawił również kompletny asortyment nawozów pojedynczych i wieloskładnikowych pozostających w portfolio firmy Haifa, podkreślając bardzo dobre parametry jakościowe z minimalną zawartością związków balastowych i zanieczyszczeń.

Janusz Wysowski z firmy Haifa omówił różnice w przygotowaniu pożywki na bazie nawozów pojedynczych i wieloskładnikowych

Ogromne zainteresowanie wzbudził wykład Alberta Zwierzyńskiego z firmy Doradca Jagodowy, który przedstawił wyniki badań nad wykorzystaniem różnych form miedzi w uprawach jagodowych. Prelegent kompleksowo przedstawił historię wykorzystania  miedzi w żywieniu i ochronie roślin, efektywność różnych form jak również najnowsze wyniki badań dowodzące o korzystnych właściwościach tego pierwiastka w ograniczaniu presji chorobowej i poprawie odporności roślin na stres biotyczny.

Cennym uzupełnieniem wykładu był krótki materiał wideo zaprezentowany przez Artura Śliza z firmy Osadkowski na temat najnowszych doświadczeń wegetacyjnych potwierdzających efektywność preparatu miedziowego Ion Blue w ograniczaniu chorób odglebowych truskawki.

Artur Śliz z firmy Osadkowski prezentuje efektywność dokorzeniowej aplikacji Ion Blue

Podsumowaniem konferencji był wykład dr Zbigniewa Jarosza (Doradca Jagodowy) który przedstawił wyzwania jakie czekają plantatorów w nadchodzącym sezonie wegetacyjnym w ochronie i biostymulacji gatunków jagodowych. Prelegent szeroko omówił zmiany w branży ogrodniczej wynikające z aktualnych problemów gospodarczych, które będą rzutowały na podaż owoców jagodowych w bieżącym sezonie wegetacyjnym. Plantatorzy z dużą uwagą wysłuchali również wskazówek agrotechnicznych na początek sezonu oraz planów pragmatycznych doświadczeń modyfikujących stosowaną technologię jagodową.

Gości konferencji w Strachowie powitali Zbigniew Jarosz i Albert Zwierzyński z firmy Doradca Jagodowy oraz

Kontynuację wyzwań, jakim muszą sprostać plantatorzy jagodowi w nadchodzącym sezonie  w kontekście zbytu i dystrybucji owoców, przedstawił Adam Borzęcki, z firmy Boryna, współwłaściciel Stacji Badawczo Rozwojowej „Boryna”, w której rokrocznie plantatorzy mają okazję spotkać się w ramach projektu BerryTech. Prelegent omówił szanse i zagrożenia płynące z handlu z dużymi sieciami dystrybucji i dyskontami ( np. Biedronka, Dino) oraz zagrożenia związane ze wzrostem kosztów prowadzenia upraw (m.in. wzrost płacy minimalnej).

Adam Borzęcki omawia ekonomiczne prognozy na bieżący sezon jagodowy

Na zakończenie konferencji wywiązała się dyskusja z udziałem plantatorów nad możliwością wdrożenia nietypowych rozwiązań w gospodarstwach jagodowych, takich jak samozbiory oraz mikro przetwórstwo owoców jagodowych. W dyskusji wziął udział miedzy innymi Mateusz Maruszewski, współwłaściciel gospodarstwa  „Mój owoc”, który omówił swoje doświadczenia w rozwijaniu produkcji lodów z dodatkiem musów owocowych oraz wytwarzania dżemów owocowych.

Zespół Doradcy Jagodowego

Wszystkie stoiska były oblegane
Verimark również cieszył się ogromnym zaiteresowaniem ze strony plantatorów
Stoisko firmy Cosmocel było wyjątkowo oblegane, a najwięcej pytań dotyczyło omawianego podczas wykładu produktu Rutex
Rozmowy plantatorów na stoiskach firmowych
Radosław Witczak na stoisku K+S tłumaczy plantatorom niuanse żywienia roślin potasem i magnezem
Plantatorzy słuchają wykładów konferencyjnych – Strachowo 5 marca 2023
Michał Malicki z firmy UPL w dyskusjach z plantatorami
Mateusz Maruszewski
Jarosław Barszczewski Calfert prowadzi dyskusje agrotechniczne z plantatorami
Adam Sikorski na stoisku firmy SoFruPak
Adam Borzęcki i Zbigniew Jarosz konsultują wyzwania nadchodzącego seoznu przed swoimi wykładami
A nad wszystkim czuwał zespół organizatorów z firm Doradca Jagodowy oraz Boryna
A nad wszystkim czuwał zespół organizatorów z firm Doradca Jagodowy oraz Boryna

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here