Uprawa borówki amerykańskiej: Unikalny efekt UniCal

borówka amerykańska

Nawożenie plantacji borówki amerykańskiej z użyciem nowoczesnych opatentowanych  nawozów pozwala na podniesienie produktywności krzewów i uzyskanie owoców najwyższej jakości. Co ważne, takie nowoczesne technologie nawożenia, dzięki zwiększeniu efektywności przyswajania danych składników pokarmowych, pozwalają ograniczyć liczbę za biegów nawożenia. Na czym polega ten unikalny mechanizm i dlaczego to właśnie UniCal pozwala uzyskać tak wyjątkowe rezultaty produkcji?

Właściwe dostarczanie azotu  – klucz do sukcesu 

Wszystkie uprawy mają swoje specyficzne cechy, a zwłaszcza borówka amerykańska, której uwarunkowania metaboliczne i fizjologiczne wpływają na zużycie azotu, co z kolei determinuje wzrost krzewów. Aby ułatwić produkcję owoców borówki warto zrozumieć mechanizmy związane z przyswajaniem i przetwarzaniem azotu. 

Korzenie borówki są nietypowe 

Borówka amerykańska, podobnie jak inne rośliny wrzosowate (w tym żurawina), nie wytwarzają korzeni włośnikowych. Ta nietypowa budowa korzeni wpływa na ich fizjologię. Ponadto system  korzeniowy borówki jest płytki, korzenie o większej średnicy służą głównie do zakotwiczenia rośliny i transportu wody, podczas gdy drobniejsze  „korzenie pokarmowe” wykonują większość pracy związanej z pobieraniem i transportowaniem  składników odżywczych. Te korzenie pokarmowe są krótkotrwałe, ich żywotność wynosi zwykle poniżej 130 dni. 

Jak to wpływa na plony? Cóż, korzenie szybko obumierają, a zatem w celu uzyskania dobrych plonów niezwykle ważne jest, aby uprawa była ukierunkowana na maksymalny wzrost korzeni i na to, aby był on ciągły przez cały sezon wegetacyjny. Niezmiernie istotne jest także dobre poznanie mechanizmu produkcji hormonów wzrostu przez  rośliny. Głównym miejscem biosyntezy jednego z nich – cytokininy – są właśnie włośniki. Ponieważ borówka amerykańska nie ma włośników,  czyni ją to mniej zdolną do syntezy cytokinin niż inne grupy roślin. A to właśnie synteza cytokinin ma duży wpływ na pokrój roślin (więcej o tym  później). 

Metabolizm azotu borówki jest nietypowy
Rośliny wrzosowate (w tym borówka amerykańska) mają mniejszą zdolność przetwarzania  azotanów niż rośliny należące do innych rodzin,  ze względu na niezdolność do efektywnego wykorzystania układu enzymatycznego reduktazy azotanowej, która odpowiada za przekształcanie azotanu w białko w celu wzrostu. Wynika to z przystosowania się tych roślin do środowiska o niskiej zawartości azotanów. To sprawia, że konwencjonalne nawozy stosowane w jej uprawie są wysoce nieefektywne. 

Na wykresie widzimy mechanizm metabolizowania azotu u roślin. Azotany są przekształcane w białko przy użyciu układu enzymatycznego reduktazy azotanowej. Borówka amerykańska i inne rośliny wrzosowate mają niską zdolność wykorzystania tego układu enzymatycznego i dlatego azotany mogą się u nich gromadzić szybciej niż być przetwarzane. 

Z tego powodu plantatorom uprawiającym borówkę amerykańską zaleca się unikanie stosowania standardowych nawozów azotowych, a zamiast tego, jako źródeł azotu, poleca się nawozy w formie amonowej lub mocznikowej. Nie rozwiązuje to jednak problemu, ponieważ azot nie jest stabilny środowiskowo. 

W większości przypadków rośliny mogą pobrać  tylko od 30 do 50% zastosowanego azotu (reszta trafia do środowiska) oraz przyswajają większość azotu stosowanego w postaci azotanu (niezależnie od tego, w jakiej formie został podany). 

Jeśli więc producenci borówki amerykańskiej stosują azot w postaci nieazotanowej, w rzeczywistości rośliny nadal otrzymują więcej tego azotu w postaci azotanu niż jakakolwiek inna forma, co ogranicza skuteczność takiego odżywiania. 

Jakie są konsekwencje nadmiaru azotanów  w uprawie borówki? 

Wpływ nadmiaru azotu na borówkę amerykańską jest dobrze znany, ale być może nie jest dobrze poznany przez praktyków zajmujących się uprawą jej owoców. Kiedy zrozumiemy, że nieazotanowy nawóz azotowy zastosowany w uprawie borówki jest przeważnie przyjmowany jako azotan, możemy lepiej zrozumieć, dlaczego nadmiar azotu jest problematyczny. 

Azotany są pobierane przez korzenie, ale w liściach muszą zostać przetworzone na białko. Po pobraniu rośliny wykorzystują białka transporterowe,  aby przenieść azot do liści, oraz enzymy reduktazy azotanowej, aby przekształcić azot w białko. We wszystkich roślinach synteza hormonu wzrostu jest silnie związana z metabolizmem azotu. Synteza auksyny hormonu wzrostu wzrasta, gdy wzrasta  stężenie azotanów w liściach. 

Roślinom wrzosowatym brakuje zdolności innych roślin do przetwarzania azotanów, więc  po zastosowaniu azotu w glebie (niezależnie od  użytej formy) odkładanie się liści jest szybkie.  Prowadzi to do nadmiernej produkcji hormonów azotanowych. Ten nadmiar auksyny sprzyja gwałtownemu wzrostowi, który może być szkodliwy dla upraw. 

Fizjologia borówki, a stosunek auksyn do  cytokinin 

Wcześniej zbadaliśmy wyjątkową strukturę korzeni borówek, które nie wytwarzają włośników.  Jak już wiemy, korzenie są głównym miejscem syntezy cytokinin, a ze względu na brak włośników, borówki amerykańskie mają zmniejszoną  zdolność do produkcji tych hormonów w porównaniu z większością gatunków roślin uprawnych. Szybkość wzrostu roślin jest wynikiem całkowitej  produkcji hormonu wzrostu, ale to w jaki sposób  będą rosły jest wynikiem wzajemnego stosunku dwóch hormonów: auksyn i cytokinin. Jeśli produkcja auksyn jest wysoka rośliny zwiększają rozwój pędów lub wzrost wegetatywny. I odwrotnie, jeśli rośliny mają większy stosunek cytokinin do auksyn, lepszy jest wzrost reprodukcyjny (rozwój owoców). Rośliny borówki amerykańskiej, ze względu na brak włośników, syntetyzują dość mało cytokinin,  a ze względu na niezdolność do przetwarzania  azotanów są podatne na nadmierną produkcję  auksyn pod wpływem azotanów. Ta fizjologiczna „podwójna walka” stawia przed producenta mi tych owoców wyjątkowe wyzwanie. Głównie  z powodu niewłaściwego pozyskiwanie azotu,  co czyni rośliny podatnymi nanadmierny wzrost wegetatywny i spadek plonów. 

Wszystkie rośliny reagują na azot w ten sam sposób.  Jeśli dominują azotany, u roślin zwiększa się wzrost  wegetatywny kosztem rozwoju generatywnego  (nasiona, owoce). Borówka jest jednak szczególnie podatna na ten efekt i dlatego zalecenia dotyczące dostarczania azotu są niskie. Najlepiej stosować  azot w małych ilościach, a często (zmniejsza frakcję wchodzącą w skład azotanów). Jeśli jednak zrezygnujemy z odżywiania azotem, wydajność plantacji drastycznie spadnie. Dlatego niezbędne jest osiągnięcie specyficznej równowagi. 

Jak więc usprawnić produkcję borówki?
Borówka amerykańska źle reaguje na dostarcza nieazotanów. Dodatkowo stosowanie mocznika lub siarczanu amonu stanowi de facto inny sposób stosowania azotanu (w większości przypadków jest marnowany, a reszta pochłaniana jest głównie jako azotan). Rezygnacja z azotanu na  korzyść konwencjonalnego nawozu nieazotanowego nie jest rozwiązaniem. 

Istnieją jednak metody efektywnego nawożenia  azotem. Wykorzystują one bardziej zaawansowany stabilizowany azot aminowy, który zapewnia borówce amerykańskiej prawidłową równowagę odżywienia tym pierwiastkiem, a zatem uzyskanie najlepszego wzrostu i plonów. 

UniCal stosowany w małych dawkach, zarówno  dolistnie jak również fertygacyjnie, zmienia proporcje wzrostu roślin uprawnych. Jego użycie sprawia, że rośliny stają się krótsze i bardziej rozgałęzione, lepiej rozwijają się korzenie oraz poprawia się kwitnienie i owocowanie. 

Rozwiązanie to jest idealne w uprawie borówki amerykańskiej, ponieważ pozwala plantatorom uzyskać lepszy wzrost korzeni (co jest dla borówki bardzo istotne), lepszy pokrój krzewów (więcej bocznych rozgałęzień; pędy boczne dają bowiem więcej owoców niż pędy skierowane ku górze),  a co najważniejsze UniCal sprzyja rozwojowi owoców. Ponadto wystarczy stosowanie małych ilości  tego nawozu, ponieważ cały azot jest pobierany  i wykorzystywany przez rośliny w przeciwieństwie do konwencjonalnych nawozów azotowych. 

Podsumowanie 

Ze względu na specyficzną fizjologię roślin wrzosowatych, producenci borówki amerykańskiej mają znacznie trudniejszą pracę niż producenci innych owoców. Rośliny borówki amerykańskiej nie wytwarzają włośników i nie mogą skutecznie  przetwarzać azotanów, co czyni je słabymi producentami cytokinin i nadproducentami auksyn, jeśli są narażone na nadmiar azotu pochodzące go z konwencjonalnych preparatów. 

To sprawia, że borówki są podatne na silny i nagły wzrost wegetatywny oraz ogranicza potencjał  plonotwórczy krzewów. Plantatorzy nie bez powodu unikali stosowania azotanów na borówce amerykańskiej, a nawet przestawienie się na mocznik lub amoniak nie do końca rozwiązało ich problemy. Verda Technology (czyli PGA zawarty w UniCal) proponuje innowacyjny sposób na maksymalne wykorzystanie potencjału plonotwórczego  upraw, poprzez stymulację roślin do uzyskania  lepszego pokroju (rozgałęzianie boczne, z grubszymi, krótszymi łodygami, które sprzyjają lepszej wydajności owocowania) oraz stymulację  rozwoju owoców. 

Verda Technology wykorzystuje azotany przechowywane w wakuolach, zwiększając w ten sposób stosunek Ca:N co pozwala uzyskać rośliny mocniejsze, bardziej odporne. 

Zalecenia 

UniCal należy stosować co 21 dni dolistnie (2 l na hektar) lub fertygacyjnie (2 l nawozu na 1000 l wody), zaczynając od okresu otwierania się pąków i wykonując  kolejne aplikacje w odstępach trzytygodniowych. Nawóz zastosowany w tym czasie uaktywni wzrost korzeni, co w rezultacie pozwoli uzyskać dobry pokrój krzewu i pomoże zwiększyć plonowanie. 

Efekt zastosowania UniCal jako źródła wapnia i fosforu 

Dobry poziom wapnia w borówce amerykańskiej może poprawić jakość i trwałość owoców, ale wyniki stosowania różnych nawozów wapniowych  mogą dać inne rezultaty. Wynika to z fizjologii roślin, a nie z braku dostępności wapnia. W niniejszym artykule przedstawiamy sposób, w jaki plantatorzy mogą dostosować agronomię do zapobiegania tych brakom. 

Aby zrozumieć, dlaczego stosowanie wapnia w uprawie borówki amerykańskiej może nie być  efektywne, musimy zrozumieć podstawowe zasady metabolizmu wapnia w roślinach. 

Trzy warunki odżywiania wapniem 

Przede wszystkim komórki roślinne mają ograniczoną zdolność do zatrzymywania tego pierwiastka. Ponadto wapń przemieszcza się  w roślinie zgodnie z kierunkiem transpiracji, a przyspieszenie jego wchłaniania odbywa się przy udziale auksyn (hormonów roślinnych, które powodują wydłużenie komórek pędów i biorą udział w regulacji wzrostu roślin), tworzących tzw. pompę  auksynowo-wapniową. 

> Kumulacja wapnia 

W przeciwieństwie do innych składników odżywczych, jak np. potas, rośliny nie mogą gromadzić  nadmiaru wapnia. Zbyt duża jego ilość w komórkach jest szkodliwa – nadmiar wapnia w ścianach  komórkowych powoduje jego wytrącenie w postaci szczawianu wapnia. 

> Transport w roślinie 

Wapń nie jest „łyko mobilny”, co oznacza, że jest  transportowany w roślinach wraz z wodą – w jednym kierunku, od korzeni do pędów. 

> Wchłanianie 

Nie wszystkie części roślin mogą wchłaniać wapń  na tym samym poziomie, dlatego często obserwuje się braki w odżywieniu tym składnikiem w różnych organach roślinnych. Części roślin o wysokiej  zawartości auksyny łatwo absorbują wapń (jeśli jest dostępne), a części roślin o niskiej zawartości  auksyny pochłaniają wapń oszczędnie (bez względu na to, ile jest jego dostarczane). 

Jakie to ma przełożenie na borówkę amerykańską? Podobnie jak w przypadku większości upraw, także  w produkcji borówki amerykańskiej napotykamy  trudności z uzyskaniem satysfakcjonującego poziomu wapnia w owocach. Wynika to z niskiej za wartości auksyn w owocach. W młodych zawiązkach (<2 mm średnicy), w fazie podziału komórek  budujących późniejszy owoc, poziomy auksyny  są dobre. Jednak, kiedy owoce zwiększają swoje  rozmiary i nie dochodzi już do podziału komórek,  które jedynie zwiększają swoje rozmiary, poziomy  auksyny stają się niższe. To z kolei obniża ich zdolności do wchłaniania wapnia. 

Ponadto, ze względu na specyficzną fizjologię, dostarczanie borówce doglebowo azotu (niezależnie  od zastosowanej formy), prowadzi do nadmiernej  produkcji auksyn w liściach. To właśnie gromadzenie się auksyn w tych organach prowadzi do nierównomiernego wzrostu i dojrzewania owoców. 

Kiedy zrozumiemy fizjologię wapnia w jagodach,  staje się jasne, że niska zawartość wapnia w owocach ma niewiele wspólnego z nawozem i z samą  uprawą. 

Jeśli dostarczymy do gleby nawóz wapniowy, pobrany z niej wapń w dużej mierze ominie owoc,  a trafi głównie w kierunku liści, gdzie występuje wyższa transpiracja i gdzie odnotowuje się większą zdolność absorpcji (zwłaszcza przy nasileniu  

Dostarczanie UniCal w dawce 2 l/ha, zaczynając od  okresu otwierania się pąków i wykonując kolejne trzy  aplikacje w odstępach trzytygodniowych zapobiega  braku wapnia w owocach wzrostu roślin). Zatem niedobór wapnia w owocach nie oznacza jego niedoboru w całej roślinie! 

Wiele uwagi poświęcono formie wapnia w borówce  amerykańskiej (formy azotanowe, chlorkowe itp.), jednak w dużej mierze odwracało to tylko uwagę plantatorów od właściwego problemu, ponieważ forma tego składnika odżywczego nie ma wpływu na jego  wchłanianie. Różnica w poziomie zawartości wapnia  w owocach dobrze w niego zaopatrzonych a owocach słabo zaopatrzonych jest bardzo mała, ale ilość  nawozów stosowana do poprawy jakości owoców  bardzo często jest zbyt wysoka w stosunku do rzeczywistych ich potrzeb. Producenci owoców nader  często stosują znacznie więcej wapnia niż jest to  wymagane do skutecznego rozwiązania problemu  niedoborów. Warto dodać, że w takich przypadkach  większość wapnia jest marnowana, ponieważ rośliny i tak nie mogą skierować jej tam, gdzie jest potrzebna  – a więc trafia do liści zamiast do owoców. 

Jak skutecznie dostarczyć wapń do owoców? Jest kilka czynników, które mogą skutecznie po móc plantatorom dostarczyć wapń do owoców  borówki: 

  • Po pierwsze należy położyć duży nacisk na tworzenie dobrego i stale rozwijającego się systemu  korzeniowego roślin. Zapewni to zrównoważenie  we wzroście roślin, a przez to poprawi dostarcza nie wapnia do wszystkich jej części. 
  • Po drugie, powinniśmy optymalnie wykorzystać  czas i umiejętnie rozplanować aplikacje nawozów wapniowych. Owoce absorbują wapń najlepiej, kiedy dostarcza się go roślinom bezpośrednio  między kwitnieniem, a fazą rozwojową zawiązków  wielkości 2–3 mm. Zatem stosowanie dolistne nawozów wapniowych wykonane w tym okresie będzie bardziej skuteczne niż aplikacje wykonane  w późniejszym terminie. 
  • Po trzecie, możemy wykorzystać technologię, która poprawia wchłanianie wapnia. UniCal to technologia opracowana przez firmę Unium Biosciences Ltd, która umożliwia wchłanianie  wapnia w warunkach braku auksyn, umożliwiając odżywienie zawiązków i owoców w tym pierwiastkiem nawet w tych stadiach i przy takich  warunkach wzrostu, w których konwencjonalny  nawóz wapniowy byłby nieskuteczny. Produkty takie jak UniCal oparte są na technologii Ver da Bio LLP i mogą być stosowane do wprowadzania wapnia w owocach, w których naturalna  zdolność wchłaniania jest niska. Ponadto daje  to plantatorom narzędzie do stosowania niskich  dawek tego pierwiastka, przy jednoczesnym uzyskaniu poprawy jakości i jędrności owoców. 

Zalecenia 

Aby zapewnić dobry wzrost korzeni i równomierność wzrostu części nadziemnej borówki, należy  stosować UniCal w ilości 2 l/ha, zaczynając od  początku okresu wegetacji (pierwsze nabrzmiałe pąki) i wykonać minimum kolejne trzy zabiegi  w odstępach trzytygodniowych. Zabiegi te aktywizują wzrost korzeni, sprawiają, że wzrost roślin będzie wyrównany, a roślina będzie mogła „koncentrować się” na produkcji wysokiej jakości owoców.  Aby poprawić poziom wapnia w owocach, trzeba  zastosować wapń w formie produktu łatwo dostępnego / łatwo przyswajalnego przez rośliny jakim jest właśnie UniCal

Zastosowanie UniCal we wspomnianych wyżej  dawkach i terminach będzie skuteczniejsze niż częstsze stosowanie standardowych preparatów  wapniowych. 

Autor: Adam Leśniewski 

Dystrybutorzy: 

PHU Biotel Sp. z o.o.  

Dzikowice 87, 67–300 SZPROTAWA  

tel.: 683 762 733, e-mail: biuro@biotel.agro.pl  M-AGRO Sebastian Maciaszek  

Paprotnia 5, 96–206 SADKOWICE  

tel.: 791 579 115, e-mail: biuro@m-agro.pl

Tatra Ltd 34 Homer Rd, CROYDON, CR0 7SB,  tel 503 423 682,  

e-mail tatra@tatraltd.com  

www.tatraltd.com

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here