Trio dla sadownictwa

Efektywna ochrona sadów przed chorobami i szkodnikami to nie tylko sukces ogrodnika, ale także producenta środków ochrony, których skuteczność została udowodniona w praktyce, bezpiecznych dla środowiska (w tym dla owadów pożytecznych i zapylających) oraz spełniających wymogi Integrowanej Produkcji (IP) Roślin. Zanim trafią one na rynek, podlegają długotrwałym badaniom, w tym polowym, potwierdzającym ich: wyjątkowe działanie w optymalnym termin oraz dawce.

Fontelis® 200 SC…
… jest fungicydem kontaktowym o działaniu wgłębnym i lokalnie systemicznym (układowym), przeznaczonym do ochrony jabłoni przed sprawcami parcha i mączniaka jabłoni oraz szarej pleśni. Zawiera nową substancję aktywną – pentiopirad, związek z grupy karboksyamidów SDHI (przerywa procesy zachodzące w mitochondriach komórek parcha jabłoni), która sprawdza się w ochronie jabłoni wiosną (BBCH 10, wierzchołki liści wystają 10 mm powyżej łusek pąków). Fungicyd ten jest polecany do zabiegów po okresie ochrony preparatami miedziowymi. Działa w szerokim zakresie temperatury, także w niskiej (5-25°C). Po wniknięciu do wnętrza liści (po godzinie od ich wyschnięcia) staje się odporny na zmywanie przez deszcz (do 60 mm opadu). Wykazuje 48-godzinne działanie interwencyjne (we wczesnym stadium rozwoju choroby) i 5-dniowe zapobiegawcze. Najlepszym terminem na wykonanie zabiegu tym środkiem, jest okres okołokwitnieniowy, gdy możliwości preparatu będą w pełni wykorzystane.

W tym terminie pojedynczy zabieg preparatem Fontelis® 200 SC chroni jabłonie równocześnie przed trzema ważnymi chorobami tego gatunku: parchem, mączniakiem i szarą pleśnią. Efektywność zabiegu i ograniczenie konieczności wykonywania dodatkowych wpływają na ograniczenie kosztów całkowitych ponoszonych na ochronę jabłoni przez cały sezon wegetacyjny. Fontelis® 200 SC może być użyty do ochrony jabłoni do 3 razy w sezonie.

Dopuszczalne jest użycie go 2 razy po sobie z 7-dniowym odstępem. Zaleca się jednak stosować preparat przemiennie z fungicydami o innym mechanizmie działania i należącymi do odmiennych grup chemicznych. Dawka preparatu to 0,5–0,75 l/ha,  przy użyciu 500–750 l wody. Wyższą z zalecanych dawek należy zastosować w przypadku nasilenia choroby oraz drzew o dużych koronach. Najpóźniej można użyć preparatu na początku dojrzewania owoców, nie później jednak niż na 21 dni przed zbiorem, ponieważ karencja tego fungicydu wynosi 21 dni.

Nie należy go stosować, gdy temperatura powietrza przekracza 25°C, podczas przymrozków, na zamrożone lub mokre liście, na rośliny znajdujące się w warunkach stresu na skutek suszy, przymrozków, długotrwałych chłodów, zalania wodą, opanowania przez szkodniki itp.

 Nie jest zalecane sporządzanie mieszanin zbiornikowych z innymi fungicydami, zwłaszcza z zawierającymi kaptan. Przed odmierzeniem odpowiedniej ilości preparatu celem sporządzenia cieczy roboczej należy dokładnie wymieszać zawartość opakowania. Następnie odmierzyć potrzebną dawkę i wlać do częściowo wypełnionego wodą zbiornika opryskiwacza z włączonym mieszadłem i dopełnić zbiornik wodą do potrzebnej ilości. Zabieg należy wykonywać zawsze z włączonym mieszadłem.


 
Steward® 30 WG…
…to insektycyd, którego substancją aktywną jest indoksakarb. Chociaż jest to związek nowej generacji, selektywny i bezpieczny dla owadów pożytecznych, powinien być używany rozważnie, aby ograniczyć zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego. Indoksakarb działa tylko na określone stadium rozwojowe szkodnika, co sprawia, że ogranicza liczebność jego populacji. Dzięki temu nie dochodzi do zachwiania równowagi pokarmowej w ekosystemie, którym jest sad jabłoniowy.

Steward® 30 WG ma formę granul do sporządzania zawiesiny wodnej. Na roślinie działa powierzchniowo, natomiast na owady – kontaktowo i żołądkowo. Przeznaczony jest do zwalczania jaj oraz gąsienic żerujących na roślinach: sadowniczych, warzywnych i rolniczych. Substancja aktywna preparatu oddziałuje na komórki nerwowe owada, co prowadzi do jego paraliżu, a następnie do śmierci następującej zazwyczaj w ciągu 24–60 godzin od pobrania środka wraz z pokarmem. Szkodnik mający kontakt ze środkiem przestaje żerować po 2-8 godzinach od zabiegu. W wypadku roślin sadowniczych Steward® 30 WG zarejestrowany jest do zwalczania owocówki jabłkóweczki i zwójek liściowych.

Zalecanym terminem do jego użycia jest okres intensywnego lotu motyli i składania jaj, najlepiej na kilka dni przed wylęgiem gąsienic. Dopuszczalne jest opóźnienie zabiegu na początek wylęgania gąsienic, ale wówczas jego skuteczność może być niższa od zakładanej. Zazwyczaj przypada to na okres początkowego rozwoju owoców (BBCH 71-77). Do zwalczania owocówki jabłkóweczki zalecane jest użycie preparatu w dawce 0,17–0,2 kg/ha, natomiast do eliminacji zwójek liściowych w dawce 0,17 kg/ha. Wyższą, z zalecanych, dawkę można zastosować, gdy liczebność szkodników jest duża, co potwierdzają liczne odłowy samców na pułapki z feromonem.

Nie powinno się wykonywać więcej niż 3 zabiegów tym środkiem w sezonie i zawsze przemiennie z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania, a odstępy między zabiegami powinny wynosić około 10 dni. Aby nie było ryzyka zmycia preparatu przez deszcz nie powinien być on nanoszony na liście później niż 30 minut przed spodziewanym opadem. Steward® 30 WG po wyschnięciu nie jest zmywany przez deszcz. Karencja dla jabłoni wynosi 7 dni.

Sporządzając ciecz roboczą, odmierzoną ilość środka należy wlać do zbiornika opryskiwacza częściowo wypełnionego wodą i wymieszać. Następnie uzupełnić wodę i ponownie wymieszać ciecz na około 10 minut przed zabiegiem.

Coragen® 200 SC…
… został zarejestrowany do zwalczania owocówki jabłkóweczki i zwójkówek liściowych na jabłoniach. Zalecany jest on w dawce 125– 175 ml/ha, przy czym wyższa polecana jest do zastosowania w przypadku dużej liczebności szkodników (ocena na podstawie odłowów samców na pułapkach z feromonem) oraz drzew o bardzo wysokich lub rozbudowanych koronach.

Dopuszczalne jest przeprowadzenie dwóch zabiegów środkiem Coragen® 200 SC w sezonie wegetacyjnym, w odstępie 14 dni, zawsze naprzemiennie z preparatami owadobójczymi o odmiennym mechanizmie działania. W wypadku zwójek liściowych dopuszczone jest użycie preparatu do zabiegu w fazie zielonego pąka lub latem w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj. Dla owocówki jabłkóweczki jest to okres intensywnego lotu motyli pierwszego pokolenia i składania jaj, ale nie później niż w fazie tzw. czarnej główki. Stosując preparat w tym terminie, w efekcie ograniczeniu ulega liczebność drugiego pokolenia owocówki jabłkóweczki oraz populacji innych gatunków motyli, których okres masowego składania jaj następuje w podobnym terminie jak u owocówki jabłkóweczki.

Substancją aktywną preparatu jest Rynaxypyr® (chlorantraniliprol), charakteryzujący się innym niż większość zarejestrowanych w Polsce insektycydów mechanizmem działania. Polega on na zakłócaniu pracy włókien mięśniowych szkodników i blokowaniu tzw. receptora RyR odpowiedzialnego za gospodarkę wapniem w ich komórkach. Efektem jest niekontrolowane uwalniane wapnia, które powoduje paraliż mięśni i śmierć szkodników po upływie 24–72 godzin od zastosowania preparatu. Gąsienice po bezpośrednim kontakcie z preparatem zaprzestają żerowania. Coragen® 200 SC jest środkiem, który po naniesieniu na liście wykazuje podwójny mechanizm działania – w części chroni je powierzchniowo oraz wnika do ich wnętrza (wgłębny). Jest odporny na zmywanie (do 50 mm opadu, po 3 godzinach od naniesienia ulega związaniu z woskami na powierzchni liści) i co najważniejsze ma długi okres działania w roślinie oraz wobec szkodnika (dla jabłoni 15–21 dni, w zależności od temperatury i szybkości przemian metabolicznych). Jest także selektywny dla owadów pożytecznych. Wykazuje skuteczność działania w szerokim zakresie temperatury. Istnieje możliwość sporządzenia mieszaniny zbiornikowej z innymi preparatami. Coragen® 200 SC wykazuje wysoką stabilność i fotostabilność cieczy roboczej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here