Na razie bez uproszczeń przy zatrudnianiu pracowników z Bangladeszu czy Indii

zbiór truskawek 2020

W obliczu braku rąk do pracy w sadownictwie Związek Sadowników RP wystosował 4 marca br.  pismo do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o pilne wprowadzenie zmian do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy poprzez poszerzenie listy krajów objętych uproszczona procedurą zatrudnienia o: Bangladesz, Nepal, Indie, Uzbekistan, Mongolia, Wietnam.

W odpowiedzi podano, że jak wiadomo, w sadownictwie i przy produkcji owoców miękkich wymagane są od 2018 r. zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców. Przepisy regulujące wydawanie zezwoleń na pracę sezonową zostały przyjęte zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego (Dz.Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 375).

Przewidują one uproszczenie procedury wydania zezwolenia na pracę sezonową poprzez zwolnienie z wymogu uzyskania z właściwego powiatowego urzędu pracy informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, w przypadku gdy pracodawca ubiega się o zezwolenie na pracę dla obywatela państwa określonego w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw pracy. W obecnym stanie prawnym są to obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Ustalenie, jakie państwa powinny być traktowane preferencyjnie pod względem dostępu do rynku pracy, należy do istotnych kwestii w zakresie polityki migracyjnej. Ewentualne zmiany w tym zakresie powinny być zgodne z założeniami polityki migracyjnej.

W tym kontekście informuję, że obecnie trwają prace nad aktualizacją założeń polskiej polityki migracyjnej. Koordynuje je Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozwolę sobie wyrazić przekonanie, że wypracowany projekt będzie poddany konsultacjom społecznym, w tym ze Związkiem Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej.

 
 
 
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here