Pracownicy sezonowi: rolnicy pytają, ekspert odpowiada

W związku ze zmianą przepisów i wprowadzeniem umów o pomocy przy zbiorach prezentujemy pierwsze pytania przysłane przez rolników oraz odpowiedzi eksperta z firmy UpperJob.
 

Pyt. 1:  Jakie elementy powinna zawierać umowa o pomocy przy zbiorach w związku z nowymi przepisami? Czy będzie dostępny jakiś przykładowy formularz czy każdy rolnik pisze własną dostosowaną do zakresu obowiązków w jego gospodarstwie?
 
– Umowa o pomocy przy zbiorach powinna:

 • być zawarta na piśmie przed rozpoczęciem świadczenia pomocy przy zbiorach;
 • jest to umowa dwustronna, w której pomocnik rolnika zobowiązuje się do osobistego świadczenia pomocy rolnikowi przy zbiorach, która to pomoc obejmuje zakres konkretnych czynności; należy je w umowie dokładnie opisać (są to: zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich, usuwanie zbędnych części roślin, klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych produktów, lub wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie produktów do transportu, przechowywania lub sprzedaży, lub związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów), ponadto należy w umowie określić miejsce wykonywania prac w gospodarstwie rolnika (miejscowość, gospodarstwo rolnika, gdzie pomoc będzie świadczona) oraz określony czas (od kiedy do kiedy świadczenie pomocy będzie trwało),
 • rolnik  – jako druga strona umowy, zobowiązuje się w umowie do zapłaty umówionego wynagrodzenia za świadczoną pomoc;
 • w umowie określa się dzień rozpoczęcia przez pomocnika świadczenia pomocy przy zbiorach, jeżeli jest to inny dzień, niż dzień zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach (np. umowę zawarto w sobotę 19 maja, a rozpoczęcie świadczenia pomocy nastąpi od poniedziałku 21 maja).
 • dodatkowo strony w umowie mogą zawrzeć zapis i postanowić, że umowa ulega rozwiązaniu nie z upływem dnia, w którym została wypowiedziana – jak stanowi umowa – lecz np. na początku następnego tygodnia lub za trzy dni itp.

Bardzo ważne jest, aby przed zawarciem umowy o pomocy przy zbiorach pomocnik rolnika złożył oświadczenie o liczbie dni w danym roku kalendarzowym, przez jakie świadczył już uprzednio pomoc przy zbiorach u innych rolników (ale wyłącznie na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach), gdyż łączny czas świadczenia pomocy przy zbiorach przez jednego pomocnika nie może przekroczyć 180 dni w roku kalendarzowym.
 
Treść takiego oświadczenia może zostać zawarta w umowie o pomocy przy zbiorach, mimo że ustawa wprost nie stanowi o konieczności zawarcia oświadczenia w umowie. Oświadczenie może również zostać spisane osobno i stanowić załącznik do umowy.
 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie planuje przygotowania jednolitego wzoru umowy o pomocy przy zbiorach, ponieważ podstawowe zagadnienia, które powinny zostać w niej ujęte, zostały zawarte już w ustawie. Umowa o pomocy przy zbiorach może być odpowiednio kształtowana, w zależności od potrzeb jej stron, czyli rolnika i pomocnika, zgodnie z zasadą swobody zawierania umów.
 
Pyt. 2:  Czy KRUS po zgłoszeniu pracowników przyśle druczki opłaty, czy opłata będzie pobierana od razu ?
 
– Składkę na ubezpieczenie za pomocnika rolnika należną za dany miesiąc opłaca rolnik w terminie do 15 dnia następnego miesiąca. Składkę tę opłaca się bez uprzedniego wezwania. Jak wynika z powyższego zapisu, jeśli umowa została zawarta np. na 2 miesiące – czerwiec i lipiec, to składki na ubezpieczenie płaci się nie od razu, lecz za każdy miesiąc osobno: i tak, za czerwiec należy zapłacić do 15 lipca, a za lipiec do 15 sierpnia. Z uwagi na to, iż umowy będą zawierane na różny, dowolny czas (np. na 2 tygodnie lub 1 miesiąc) nie należy spodziewać się formularzy z KRUS, gdyż ustawa wprost stanowi, że składki opłaca się bez uprzedniego wezwania. To oznacza, że rolnik sam zobowiązany jest do przestrzegania terminu uiszczania składek.
 
 
Pyt. 3: Jeśli przyjeżdża do mnie pracownik z Ukrainy i ma zezwolenie na pracę od innego gospodarza, to jaki dokument składam do Urzędu Pracy – wniosek o wydanie zezwolenia czy wniosek o wydanie przedłużenia, tak samo w przypadku osób z paszportem biometrycznym? Czy również płacę 30 zł za takie wnioski?
 
– O tym, czy składamy wniosek o wydanie zezwolenia czy wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia decyduje dokument pobytowy cudzoziemca. Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową ma miejsce w przypadku gdy pracownik z Ukrainy posiada wizę „05b” – wydawaną w celu wykonywania pracy sezonowej. W pozostałych przypadkach, tj. posiadania wiz typu 05, 05a, 06 lub paszportu biometrycznego składamy wniosek o zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. W obydwu opisanych wyżej przypadkach wysokość wpłaty wynosi 30 zł.
 
Odpowiadał Aleksander Gulcz

Zapraszamy do przesyłania  pytań na adres ekspert@plantpress.pl, a przez najbliższe tygodnie na naszych portalach będą się ukazywały komentarze i wyjaśnienia eksperta z firmy UpperJob.

2 KOMENTARZE

 1. Mam pytanie co z osobami z Polski do pomocy .Są ubezpieczone w KRUS więc jak przychodzą do mnie na zbiory maja się wypisac z KRUS a Ja mam ich znów ubezpieczyć i co z młodzieżą oraz osobami pracującymi i na urlopach??

 2. Jest wiele niedociagnięć w tej ustawie. Mam podobne pytanie co moja poprzedniczka w komentarzu :

  Co z młodzieżą?
  Co z emerytami?
  Co z urlopowiczami?
  Co z rolnikami?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here