Czasowy zakaz importu z Ukrainy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej

jabłka do przetwórstwa

Czasowy zakaz przywozu z Ukrainy do Polski niektórych produktów rolnych m.in. zboża, cukru i mięsa wieprzowego został wprowadzony rozporządzeniem ministra rozwoju i technologii. Nowa regulacja będzie obowiązywać do 30 czerwca 2023 roku.

Zakazem zostały objęte m. in. zboża, cukier, nasiona, owoce i warzywa, a także wołowina, wieprzowina i mięso drobiowe oraz jaja. Wymienione w załączniku do rozporządzenia, objęte zakazem produkty rolne podzielone są na sektory. Są one wymienione w odpowiednich częściach załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Dokument ten ustanawia wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchyla rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007.

Podczas kontroli produktów przywożonych z terytorium Ukrainy wykryto szkodliwe substancje (pestycydy) m.in. w pszenicy. Ze względu na to, w celu ochrony życia i zdrowia ludzkiego, została podjęta decyzja o wydaniu rozporządzenia.

WPROWADZAJĄC TO ROZPORZĄDZENIE NA OKREŚLONY CZAS, CHCEMY CHRONIĆ RYNEK, ZARÓWNO DLA ROLNIKÓW JAK I KONSUMENTÓW, CZYLI NAS WSZYSTKICH.

– powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Zgodnie z ustawą o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą, minister właściwy do spraw gospodarki może, w określonych sytuacjach, wprowadzić zakaz przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych towarów.

Rozporządzenie zostało wydane po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w porozumieniu z Ministrem Finansów oraz Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgodę  na wydanie rozporządzenia wyraziła Rada Ministrów na posiedzeniu 15 kwietnia br. Przepis wchodzi  w życie z dniem ogłoszenia.

Zgodność z prawem unijnym

Rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.

Prawodawstwo unijne pozwala państwowym członkowskim na stosowanie zakazów, ograniczeń lub środków nadzoru,  uzasadnionych ze względu na moralność publiczną, porządek publiczny lub bezpieczeństwo publiczne, ochronę zdrowia i życia ludzkiego, zwierząt lub roślin, ochronę narodowych dóbr kultury posiadających wartość artystyczną, historyczną lub archeologiczną lub ochronę własności przemysłowej i handlowej.

WYKAZ PRODUKTÓW ROLNYCH OBJĘTYCH ZAKAZEM PRZYWOZU Z UKRAINY
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1) zboża, część I;
2) cukier, część III;
3) susz paszowy, część IV;
4) nasiona, część V;
5) chmiel, część VI;
6) len i konopie, część VIII;
7) owoce i warzywa, część IX;
8) produkty z przetworzonych owoców i warzyw, część X;
9) wina, część XII;
10) wołowina i cielęcina, część XV;
11) mleko i przetwory mleczne, część XVI;
12) wieprzowina, część XVII;
13) baranina i kozina, część XVIII;
14) jaja, część XIX;
15) mięso drobiowe, część XX;
16) alkohol etylowy pochodzenia rolniczego, część XXI;
17) produkty pszczele, część XXII;
18) pozostałe produkty, część XXIV.

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here