Grzyby z rodzaju Monilinia sp. – jak im zapobiegać?

W związku ze zmienionymi od 1 lipca br. przepisami Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAUG) dotyczącymi wymagań fitosanitarnych przewidzianych dla owoców z rodzajów: Malus spp., Prunus spp., Pyrus spp. przeznaczonych na eksport WIORiN Bydgoszcz przekazał zalecenia odnośnie działań mających na celu zapobieganie i ograniczenie występowania grzybów z rodzaju Monilinia sp.

W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia ww. organizmu szkodliwego w miejscach produkcji, a w konsekwencji – w kontrolowanych przed eksportem przesyłkach producenci powinni podejmować działania na etapach: produkcji, zbioru, a także przechowywania i sortowania.

Na etapie produkcji są to: • usuwanie zgniłych i zmumifikowanych owoców znajdujących się na drzewach oraz gałęziach i owoców opadłych z tych drzew; • usuwanie wszystkich owoców, które pozostały w sadzie po zbiorach; • stosowanie cięć prześwietlających; • stosowanie zdrowego materiału do zakładania nowych plantacji; • prowadzenie lustracji przez cały rok na roślinach żywicielskich w miejscu produkcji, a w wypadku zaobserwowania objawów Monilinia sp. – na pędach, usuwanie ich i palenie; • zwalczanie szkodników uszkadzających skórkę jabłek; • w razie wystąpienia gradobicia zastosowanie w ciągu 24 godzin preparatu benzimidazolowego w celu zabezpieczenia powstałych ran przed zakażeniem przez różne patogeny; • stosowanie dostępnych środków ochrony roślin przed chorobami grzybowymi.

„Mumia” owocu porażonego przez Monilinia sp.

Zbiór powinien być prowadzony ostrożnie, a podczas transportu nie powinno dochodzić do uszkodzeń skórki. Dodatkowo niezbędne jest zapewnienie odbiorcy wszelkich danych koniecznych do identyfikacji miejsca/pola, z którego pochodzi partia owoców.

Na etapie przechowywania i sortowania konieczne jest prowadzenie lustracji owoców pod kątem występowania objawów wskazujących na porażenie przez grzyby z rodzaju Monilinia sp. W wypadku ich znalezienia konieczne są usuwanie z sortowanej partii owoców z objawami, pobieranie prób do badań laboratoryjnych w celu identyfikacji patogenu, a także umożliwienie ustalenia miejsca/pola produkcji przechowywanej i sortowanej partii .

Producenci w ramach Integrowanej Ochrony zobowiązani są do przestrzegania wymagań określonych w art. 67 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 roku, dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG oraz art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 (Dz.U. z 2017 r., poz. 50). Na podstawie ww. wymagań producenci zobligowani są do dokumentowania informacji o zabiegach środkami ochrony roślin, w tym – pod kątem występowania chorób grzybowych. 

Za: WIORiN Bydgoszcz

DŁ-B

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here