Decyzja o dodatkowej pomocy dopiero po oszacowaniu strat

gradobicie

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda odwiedził w Łącku rolników, którzy ponieśli straty w wyniku gradobicia jakie dotknęło ich sady. – Decyzja o ewentualnym uruchomieniu dodatkowej pomocy w związku z powstałymi szkodami będzie mogła zostać podjęta po oszacowaniu szkód przez komisje powołane przez wojewodów – podkreślił minister i dodał, że służby wojewodów już szacują straty.

Minister Grzegorz Puda przypomniał, że to komisja zobowiązana jest do dokonania oszacowania szkód powstałych w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania tych szkód, nie później jednak niż:

  • do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw albo
  • w terminie do trzech miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny – w przypadku szkód w środku trwałym, albo
  • w terminie do 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania szkód – w przypadku szkód spowodowanych przez powódź w budynkach.

Natomiast w przypadku szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź lub grad w drzewach owocowych oszacowania szkód dokonuje się dwukrotnie:

  • po raz pierwszy – w terminie do 2 miesięcy od dnia powstania tych szkód,
  • po raz drugi – nie później niż w terminie do 12 miesięcy od dnia powstania tych szkód.

Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą ubiegać się o:

1) kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej jak i na odtworzenie środków trwałych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Oprocentowanie powyższych kredytów dla kredytobiorcy, który posiada ubezpieczenie 50% powierzchni upraw z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynosi 0,5 % w skali roku, dla pozostałych producentów rolnych 2,105 % w skali roku (jedynie Santander Bank Polska S.A. proponuje oprocentowanie na poziomie 1,33% w skali roku). Warunkiem ubiegania się o powyższe kredyty jest oszacowanie szkód przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, a w przypadku suszy oszacowanie szkód za pośrednictwem aplikacji publicznej,

2) udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek,

3) zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody,

4) udzielenie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

Pomoc w spłacie zobowiązań wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gminy oraz Krajowego Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest udzielana w formie pomocy de minimis.

 

Źródło: MRIRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here