Jak ograniczyć pozostałości środków ochrony roślin?

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Jak ograniczyć pozostałości środków ochrony roślin?

ProNutiva to strategia, która dzięki połączeniu chemicznych środków ochrony roślin z preparatami biologicznymi, a także biostymulatorami pozwala na produkcję wysokiej jakości owoców z ograniczeniem pozostałości substancji aktywnych. ProNutiva oznacza odpowiedzialne zarzadzanie ochroną oraz produkcją owoców, które spełniają wymagania nawet najbardziej wymagających rynków.

Integralną częścią projektu ProNutiva jest potwierdzenie założeń poprzez minimum dwuletnie doświadczenia poprzedzające wdrożenie. Dzięki współpracy badawczej z kilkunastoma towarowymi gospodarstwami sadowniczymi mogliśmy upewnić się, że technologia ProNutiva sprawdza się w praktyce.

Ograniczenie pozostałości środków ochrony roślin

Ten cel został osiągnięty dzięki włączeniu do programu ochrony biologicznych preparatów
z naszego portfolio tzn. Plantivax (zaraza ogniowa, parch – infekcje wtórne, choroby przechowalnicze), Carpovirusine Super SC (owocówka jabłkóweczka) oraz XenTari (zwójki liściowe, owocówka jabłkóweczka). W 2018 r. przeprowadzono doświadczenia w 8 lokalizacjach na terenie województw: mazowieckiego i łódzkiego. W owocach produkowanych zgodnie ze strategią ProNutiva wykryto maksymalnie 5 substancji czynnych, a w niektórych przypadkach nie wykryto ich wcale, podczas gdy w standardowych programach ochrony maksymalna liczba tych substancji wyniosła 7, a minimalna 1 (tab. 1).

Tab. 1. Pozostałości środków ochrony roślin, średnia z 8 doświadczeń.
Tab. 1. Pozostałości środków ochrony roślin, średnia z 8 doświadczeń.

Fungicydy oparte na kaptanie są stosowane w ochronie przed parchem jabłoni, szarą pleśń oraz chorobami przechowalniczymi i trudno sobie wyobrazić ochronę sadów jabłoniowych bez użycia tej substancji czynnej. Kaptan znajduje zastosowanie w ciągu całego okresu wegetacji. Jeśli chcemy jednak osiągnąć mniejsze pozostałości tej substancji, to jej stosowanie w okresie przedzbiorczym powinno być ograniczone. Taką możliwość daje sadownikom włączenie do programu ochrony preparatu Plantivax, opartego na naturalnej substancji – laminarynie.

Koncepcja ProNutiva przewiduje aplikację środka Plantivax przed zbiorem owoców zamiast tradycyjnych fungicydów do zapobiegania chorobom przechowalniczym (parch przechowalniczy, gorzka zgnilizna owoców). Doświadczenia przeprowadzone w latach 2017-2018 pokazały, że taka integracja z ochroną biologiczną pozwala na zredukowanie poziomu pozostałości kaptanu w owocach.

Pronutiva Arysta

W 2018 r. w jednym z gospodarstw sadowniczych w Białej Rawskiej, dzięki zastosowaniu strategii ProNutiva znacznie obniżono poziom pozostałości kaptanu. W standardowym programie ochrony sadownika wykonano 11 zabiegów kaptanem w ciągu sezonu, podczas gdy w ProNutivie tylko 6 (tab. 2). Część z nich zastąpiono 4 zabiegami Plantivaxem w okresie przedzbiorczym.

Tab. 2. Pozostałości substancji czynnych w owocach – Biała Rawska, 2018 r.
Tab. 2. Pozostałości substancji czynnych w owocach – Biała Rawska, 2018 r.

Możliwość obniżenia pozostałości kaptanu w owocach została już wykazana w roku 2017, gdzie w jednym z gospodarstw (Marcjanka) objętych doświadczeniami ProNutiva, włączenie biologicznej ochrony pozwoliło obniżyć poziom tej substancji czynnej (tab. 3). W tym przypadku ProNutiva pozwoliła na zastosowanie jedynie 4 zabiegów fungicydem Captan 80 WG, w przeciwieństwie do programu standardowego, w którym takich zabiegów było 6.

Tab. 3. Pozostałości substancji czynnych w owocach – Marcjanka, 2017 r.
Tab. 3. Pozostałości substancji czynnych w owocach – Marcjanka, 2017 r.

Ograniczenie pozostałości środków ochrony roślin stosowanych w okresie poprzedzającym zbiory

Całkowite lub częściowe zastąpienie fungicydów konwencjonalnych, stosowanych przed zbiorem owoców, środkiem Plantivax umożliwia wyeliminowanie lub ograniczenie pozostałości także innych substancji czynnych w owocach. Laminaryna zawarta w preparacie uruchamia naturalne mechanizmy obronne roślin, dzięki czemu wzmacnia ich odporność na patogeny. Po zastosowaniu tej naturalnej substancji, rośliny wytwarzają fitoaleksyny (białka odporności) oraz następuje lignifikacja ścian komórkowych. W przeprowadzonych doświadczeniach w ramach projektu ProNutiva wykazano, że zastosowanie tego naturalnego środka w okresie poprzedzającym zbiory owoców, pozwala zmniejszyć liczbę wykrytych substancji aktywnych. Dzięki temu rozwiązaniu nie wykazano pozostałości:

  • fludioksonilu w lokalizacji Złota (tab. 4),
  • piraklostrobiny we Franopolu (tab. 5),
  • tiofanatu metylowego w Prusach (tab. 6),
  • tebukonazolu w Dańkowie (tab. 7).
Tab. 4. Pozostałości substancji czynnych w owocach – Złota, 2018 r.
Tab. 4. Pozostałości substancji czynnych w owocach – Złota, 2018 r.
Tab. 5. Pozostałości substancji czynnych w owocach – Franopol, 2018 r.
Tab. 5. Pozostałości substancji czynnych w owocach – Franopol, 2018 r.
Tab. 6. Pozostałości substancji czynnych w owocach – Prusy, 2018 r.
Tab. 6. Pozostałości substancji czynnych w owocach – Prusy, 2018 r.
Tab. 7. Pozostałości substancji czynnych w owocach – Dańków, 2017 r.
Tab. 7. Pozostałości substancji czynnych w owocach – Dańków, 2017 r.

Ograniczenie pozostałości środków ochrony roślin stosowanych do zwalczania owocówki jabłkóweczki i zwójek liściowych

Owocówka jabłkóweczka i zwójki liściowe to ważne szkodniki sadów jabłoniowych. Mogą występować w różnym nasileniu, w zależności od regionu kraju czy przebiegu warunków pogodowych. W większości gospodarstw sadowniczych wymagają corocznego zwalczania.
W ostatnich latach obserwujemy nasilanie się presji ze strony tych szkodników, co często zmusza sadowników do zwiększenia liczby zabiegów w ciągu sezonu. Chociaż do ich zwalczania mamy szereg zarejestrowanych insektycydów z różnych grup chemicznych to warto zastąpić je preparatami: Carpovirusine Super SC oraz XenTari. Prawidłowo stosowane, środki te są równie skuteczne jak standardowe insektycydy stosowane w ochronie jabłoni przed owocówką jabłkóweczką i zwójkami liściowymi. Warunkiem ich wysokiej skuteczności jest wykonanie zabiegu w zalecanym terminie, co najłatwiej osiągnąć przez samodzielne monitorowanie dynamiki lotów tych szkodników za pomocą pułapek feromonowych.

Doświadczenia wdrożeniowe technologii ProNutiva wykazały, że włączając do programu ochrony Carpovirusine Super SC i XenTari można zarówno ograniczyć poziom % wykrytych substancji czynnych w owocach jak i zmniejszyć ich liczbę. Udowodniły to wyniki uzyskane
w Dańkowie, gdzie w kwaterze prowadzonej zgodnie z technologią ProNutiva nie wykazano pozostałości chlorantraniliprolu (tab. 9) oraz w Kazimierkowie, gdzie również dzięki zastąpieniu części konwencjonalnych zabiegów biologiczną ochroną wyeliminowano pozostałości metoksyfenozydu (tab. 8).

Tab. 8. Pozostałości substancji czynnych w owocach – Kazimierków, 2017 r.
Tab. 8. Pozostałości substancji czynnych w owocach – Kazimierków, 2017 r.
Tab. 9. Pozostałości substancji czynnych w owocach – Dańków, 2017 r.
Tab. 9. Pozostałości substancji czynnych w owocach – Dańków, 2017 r.

Skuteczne zwalczanie owocówki jabłkóweczki i zwójek liściowych

Doświadczenia, gdzie częściowo zastąpiono insektycydy konwencjonalne preparatami biologicznymi potwierdziły pozytywny wpływ na ograniczenie pozostałości środków ochrony roślin, przy jednoczesnym zachowaniu porównywalnej skuteczności względem standardu (Rys. 1).

Rys.1. % uszkodzonych owoców owocówkę jabłkóweczkę i zwójki liściowe – średnie z 8 doświadczeń, 2018 r.
Rys.1. % uszkodzonych owoców owocówkę jabłkóweczkę i zwójki liściowe – średnie
z 8 doświadczeń, 2018 r.

Podsumowanie

Nowoczesne podejście do strategii ochrony jakie daje technologia ProNutiva umożliwia odpowiedzialne zarządzanie ochroną i poziomem pozostałości środków ochrony roślin. Sadownicy, którzy wzięli udział w doświadczeniach ProNutiva potwierdzili skuteczność działania preparatów biologicznych, które do tej pory na polskim rynku były traktowane jako zdecydowanie mniej skuteczne niż chemiczne środki ochrony roślin.

ProNutiva „Mniej pozostałości” obejmuje produkty:

Syllit 544 SC/ Syllit 60 WP, Captan 80 WDG, Pyrus 400 SC: fungicydy
Plantivax: choroby/zastąpienie fungicydów
Carpovirusine Super SC: owocówka jabłkóweczka/zastąpienie insektycydów
XenTari: zwójki liściowe, owocówka jabłkóweczka/zastąpienie insektycydów
Silwet Gold: podniesienie skuteczności zabiegu

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Artykuł sponsorowany Arysta LifeScience

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here